• Festivitatea depunereii juramantului militar la Batalionul 1 Instrucţie OLT, angajament şi maturitate

                     În ziua de 6 mai 2017, începând cu orele 11.00, în faţa Monumentului Recunoştinţei din Piaţa Victoriei, în central municipiului Caracal, a avut loc festivitatea depunerii jurământului militar de către actuala serie de cursanţi, a XXII-a, denumită “REFACEREA FORŢEI”.

  • SÂNGE PENTRU VIAŢĂ. MULŢUMIRE ŞI BUCURIE SUFLETEASCĂ

         În perioada octombrie - decembrie a anului 2016 un număr mare din personalul militar şi civil al Batalionului 1 Instrucţie “OLT” şi soldaţii profesionişti care se instruiesc în cadrul Batalionului nostru precum şi un număr de cadre militare şi personal din cadrul unităţilor militare din Garnizoana Caracal, au participat la o acţiune de donare de sânge, activitate desfăşurată în cadrul Punctului de transfuzii organizat la Cabinetul medical şi Infirmeria Batalionului de către Doamna Doctor Ana-Ileana Cotan, medicul Batalionului şi garnizoanelor Caracal şi Deveselu şi asistentul-şef Pluto

ANUNŢ
privind organizarea concursului de încadrare a 2 (două) posturi vacante de execuţie
din cadrul U.M. 01256 CARACAL

Posturile pentru care se organizează concursul sunt de contabil IA și economist specialist IA în cadrul microstructurilor ,, Financiar-contabil șef “ și ,, Compartiment contabilitate – Contabil șef”.

Principalele cerinţe ale postului de contabil IA:
- Ține evidenţa angajamentelor bugetare şi legale.
- Pune la dispoziţia şefilor de compartimente datele solicitate pentru diverse raportări.
- Participă la întocmirea bilanţului contabil.
- Întocmeşte raportări lunare şi alte situaţii ordonate.
- Respectă prevederile PIC în lucru cu documentele clasificate, normele SSM şi AÎI.
- Desfăşoară activităţii în colaborare cu AFP, Trezoreria şi instituţiile bancare.
- Întocmeşte cererile de fonduri, declaraţiile privind contribuţiile, documentele de încasări şi plăţi.
Principalele cerinţe ale postului de economist specialist IA:
- Ţine evidenţa contabilă pe gestiuni.
- Execută activităţii pe linia controlului intern în domeniul financiar-contabil
- Pune la dispoziţia şefilor de compartimente datele solicitate pentru diverse raportări.
- Respectă prevederile PIC în lucru cu documentele clasificate, normele SSM şi AÎI.
- Participă la întocmirea bilanţului contabil, întocmeşte balanţele sintetice şi analitice.
- Înscrie în registrul jurnal, registrul inventar şi în registrul numelor de inventar.
- Înregistrează operaţiunile financiare cronologic şi sistmatic şi le înscrie în registrul jurnal.
- Participă la identificarea şi combaterea riscurilor şi ia măsuri pentru protejarea patrimoniului.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
 cerere de înscriere la concurs adresată comandantului unităţii militare organizatoare;
 curriculum vitae – model european;
 certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de unitate;
 copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau extras din REVISAL sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 09.12.2021, ora 12.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01256, strada Walter Mărăcineanu nr. 25, localitatea Caracal, persoană de contact Cpt. Bordencea Marius - secretar, telefon 0765844113.

Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor sunt:
Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European și domiciliul în România;
1. Cunoaște limba română, scris și vorbit;
2. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
3. Are capacitate deplină de exercițiu;
4. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
5. Îndeplinește condițiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor
postului scos la concurs;
6. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori
contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de contabil IA
1. Studii medii în domeniul economic (liceu cu diplomă de bacalaureat) sau studii medii (liceu cu diplomă de bacalaureat) şi absolvirea unor cursuri de formare/pregătire sau programe de perfecţionare şi/sau specializare care să ateste calitatea de ,,contabil’’;
2. Nivelul de acces al funcţiei la informaţii clasificate este secret ; în acest sens este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze, privind efectuarea verificărilor în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
3. Cunoştinţe de operare pe calculator: utilizarea în condiţii bune a tehnicii de calcul, a sistemului de operare WINDOWS, a aplicaţiei MICROSOFT OFFICE şi a programelor de contabilitate ;
4. Abilităţi în comunicarea orală şi scrisă, spirit de echipă, seriozitate, corectitudine, integritate, conduită morală şi profesională corespunzătoare;
5. Vechimea în muncă pe post/ funcție de contabil – minim 6 ani și 6 luni.
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de economist specialis IA
1. Studii economice superioare cu licență ( nu studii de scurtă durată) care să ateste titlul de ,,economist’’ sau ,,economist licențiat’’;
2.Nivelul de acces al funcţiei la informaţii clasificate este secret ; în acest sens este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze, privind efectuarea verificărilor în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
3.Cunoştinţe de operare pe calculator: utilizarea în condiţii bune a tehnicii de calcul, a sistemului de operare WINDOWS, a aplicaţiei MICROSOFT OFFICE şi a programelor de contabilitate ;
4.Abilităţi în comunicarea orală şi scrisă, spirit de echipă, seriozitate, corectitudine, integritate, conduită morală şi profesională corespunzătoare;
5.Vechimea în muncă pe post/ funcție de economist – minim 6 ani și 6 luni.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 10.12.2021/12.00 la sediul U.M.01256 Caracal.
Eventuale contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M.01256 Caracal în data de 10.12.2021 până la ora 16.00; persoana de contact secretar Cpt. Bordencea Marius - secretar, telefon 0765844113.
Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M.01256 Caracal, în data de 13.12.2021, ora 16.00.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 01256, strada Walter Mărăcineanu, nr. 25, localitatea Caracal, în data de 16.12.2021, în intervalul orar 09.00 – 16.00;
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 16.12.2021, ora 18.00 la sediul U.M.01256 Caracal.

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 01256 Caracal în data de 17.12.2021 până la ora 12.00; persoana de contact secretar Cpt. Bordencea Marius , telefon 0765844113.
Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 01256 Caracal, în data de 17.12.2021 ora 15.00.
Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 01256, strada Walter Mărăcineanu, nr. 25,
localitatea Caracal, în data de 20.12.2021, în intervalul orar 08.00 – 17.00;
Rezultatul la interviu se afişează în data de 20.12.2021ora 19.00 la sediul U.M. 01256 Caracal;
Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 01256 Caracal, în data de 21.12.2021 până la ora 12.00; persoana de contact secretar Cpt. Bordencea Marius , telefon 0765844113.
Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 01256 Caracal, în data de 21.12.2021, ora 15.00.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 01256 Caracal, în data de 21.12.2021, ora 16.00.

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

TEMATICA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE CONTABIL IA:

• Obiectul contabilităţii publice;
• Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;
• Documente justificative şi registre de contabilitate;
• Execuţia bugetară;
• Principii şi reguli bugetare;
• Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar;
• Veniturile şi cheltuielile bugetare;
• Controlul financiar preventiv propriu;
• Contabilitatea publică;
• Registrele de contabilitate;
• Norme metodologice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar – contabile;
• Norme specifice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar – contabile;
• Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor;
• Modul de organizare şi efectuare a operaţiunilor de inventariere a bunurilor materiale;
• Stabilirea şi valorificarea rezultatelor inventarierii;
• Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă;
• Timpul de muncă şi de odihnă;
• Drepturile şi obligaţiile salariatului;
• Răspunderea materială și disciplinară;
• Clasificarea informaţiilor;
• Accesul la informaţii clasificate;
• Măsuri minime de protecţie a informaţiilor clasificate;
• Funcționarea conturilor contabile. Înregistrări contabile;,
• Întocmirea balanțelor sintetice și analitice;
• Garanții gestionare;
• Clasificația indicatorilor privind finanțele publice;
• Funcționarea sistemului național de raportare FOREXEBUG;
• Salarizarea, indemnizații și alte drepturi de natură salarială.

TEMATICA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE ECONOMIST SPECIALIST IA :

• Obiectul contabilităţii publice;
• Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;
• Documente justificative şi registre de contabilitate;
• Execuţia bugetară;
• Principii şi reguli bugetare;
• Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar;
• Veniturile şi cheltuielile bugetare;
• Controlul financiar preventiv propriu;
• Contabilitatea publică;
• Situaţii financiare trimestriale şi anuale;
• Registrele de contabilitate;
• Norme metodologice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar – contabile;
• Norme specifice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar – contabile;
• Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor;
• Modul de organizare şi efectuare a operaţiunilor de inventariere a bunurilor materiale;
• Stabilirea şi valorificarea rezultatelor inventarierii;
• Competenţe privind aprobarea scoaterii din funcţiune a activelor fixe;
• Declasarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe;
• Casarea bunurilor materiale;
• Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă;
• Timpul de muncă şi de odihnă;
• Drepturile şi obligaţiile salariatului;
• Răspunderea materială și disciplinară;
• Clasificarea informaţiilor;
• Accesul la informaţii clasificate;
• Măsuri minime de protecţie a informaţiilor clasificate;
• Funcționarea conturilor contabile. Înregistrări contabile;,
• Întocmirea balanțelor sintetice și analitice;
• Garanții gestionare;
• Reevaluarea și amortizarea activelor fixe;
• Clasificația indicatorilor privind finanțele publice;
• Funcționarea sistemului național de raportare FOREXEBUG.

Legislaţie specifică:
Bibliografie pentru susținerea examenului de contabil IA
• Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice , cu modificarile si completarile ulterioare
• Legea 227/2015 Privind Cod fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;
• ORDIN nr. 2021/17.12.2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificarile si completarile ulterioare;
• ORDIN Nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
• Hotărârea nr. 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, cu modificarile si completarile ulterioare;
• ORDONANŢĂ nr. 121 din 28 august 1998 privind răspunderea materială a militarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea 22/1969, privind angajarea gestionarilor si constituirea de garantii, cu modificarile si completarile ulterioare;
• DECRET nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste;
• Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării, cu modificarile si completarile ulterioare;
• LEGE nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare;
• ORDONANTA DE URGENTA nr. 111/2021 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
• ORDONANTA DE URGENTA nr. 26/2021 pentru modificarea si completarea OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
• ORDONANTA DE URGENTA nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare;
• LEGEA CADRU 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
• OMFP 1792/2002 – Ordin ALOP - Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Hotărârea nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naționale;
• Hotărârea nr. 1362/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naționale;
• Hotărârea nr. 384/2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naționale;
• LEGEA 228/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative – chirie;
• ORDIN Nr. 1954 din 16 decembrie 2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
• ORDIN Nr. 3192 din 2019 privind procedura de functionare a sistemului national de raportare – Forexbug, cu modificarile si completarile ulterioare;
• ORDIN Nr. M 92 din 2013 pentru aprobarea instructiunilor privind scoaterea din functiune si casarea activelor fixe, precum si declasarea si casarea bunurilor material, altele decat activele fixe din Ministerul Apararii Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare;
• ORDIN Nr. M 207 din 2021 pentru modificarea si completarea instructiunilor privind scoaterea din functiune si casarea activelor fixe, precum si declasarea si casarea bunurilor material, altele decat activele fixe din Ministerul Apararii Nationale;
• OUG 119 din 1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare.
Bibliografie pentru susținerea examenului de economist specialist IA
• Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea 227/2015 Privind Cod fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;
• ORDIN nr.2021/17.12.2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificarile si completarile ulterioare;
• ORDIN Nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor úi capitalurilor proprii;
• ORDONANŢĂ nr.121 din 28 august 1998 privind răspunderea materială a militarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării, cu modificarile si completarile ulterioare;
• LEGE nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare
• ORDIN Nr. 3471 din 25 noiembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
• ORDONANTA NR. 81 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
• OMFP 1792/2002 – Ordin ALOP - Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
• ORDIN Nr. 1954 din 16 decembrie 2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
• ORDIN Nr. 3192 din 2019 privind procedura de functionare a sistemului national de raportare – Forexbug, cu modificarile si completarile ulterioare;
• ORDIN Nr. M 92 din 2013 pentru aprobarea instructiunilor privind scoaterea din functiune si casarea activelor fixe, precum si declasarea si casarea bunurilor material, altele decat activele fixe din Ministerul Apararii Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare;
• ORDIN Nr. M 207 din 2021 pentru modificarea si completarea instructiunilor privind scoaterea din functiune si casarea activelor fixe, precum si declasarea si casarea bunurilor material, altele decat activele fixe din Ministerul Apararii Nationale;
• OUG 119 din 1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare.

NOTE:
1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
2. Pentru toate actele normative indicate mai sus se vor avea în vedere eventualele republicări, completări sau modificări publicate în Monitorul Oficial.
3. Accesul candidaților la probele de concurs, în unitate, se face în baza certificatului verde.

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA PUNCTUL DE CONTROL AL U.M. 01256 CARACAL ASTĂZI 22.12.2021 ORA 1000.

Atasament:

       La 7 august 2019, dl.plutonier/major Olaru I. Marin, din comuna Gavanesti, jud.Olt, a implinit un frumos si ...sanatos (mai putin picioarele...) Centenar. Drept urmare, domnia sa a fost sarbatorit asa cum se cuvine, de familia apropiata (fii si nepotii), familia mare (Armata Romaniei din care a facut si domnia sa parte 4 ani) si comunitatea locala.

      Ceremonia militara si religioasa de avansare si aniversare a fost tinuta la Biserica satului cu aprobarea P.S. Sale Sebastian Pascanu, Episcopul Slatinei si Romanatilor si cu efortul parintelui profesor Daniel Stoica, preotul satului.

      Din partea Armatei au fost prezenti dl.lt.col Cojocaru Lucian, Comandantul Batalionului 1 Instructia OLT, dl.lt.col. Craciun-Teau Toma, Comandantul Garnizoanei Slatina, dra. maior Ana-Diana Iorga, din partea Departamentului Calitatea Vietii personalului, Sectia Veterani de razboi, dl. col (r) Breazu Constantin si multi altii. Oficialitatile judetene au fost reprezentate de dl.dr. Liviu Gutica, Directorul Muzeului Judetean Olt si cele bisericesti de pr.dr.Ion Rizea, Vicar Eparhial. Trustul de Presa al Armatei si Televiziunea Nationala Craiova au mediatizat evenimentul.

     Serviciul religios de binecuvantare, apoi enumerarea ordinelor succesive de avansare in retragere, apoi decorarea cu tresele gradului de locotenent-colonel apoi darurile de suflet ale participantilor au adus in sufletul -incercat, dar demn- al Veteranului de razboi o mica bucurie.

     Se confirma astfel ca Armata nu-si uita eroii, cei cazuti dar si cei in viata.

     La multi ani Veteranului de razboi, lt/col (rtr) Olaru I. Marin, ne bucuram ca randurile noastre se intaresc cu un...izvor de trainicie si intelepciune.

     Consemneaza pr.mil Iulian Toader

Atasament:

              La 7 iulie 2019, in cazarma Batalionului 1 Instructie "OLT"a avut loc festivitatea de absolvire a celei de-a XXX-a serii de instruire a soldatilor profesionisti, serie numitA "SMFT - 160".

               Astfel, 117 voinici si 7 amazoane au depus azi armele in rastelurile subunitatilor unde sau instruit timp de 4 luni, urmand ca, de luni, sa-si ia fiecare in primire noua misiune din organica unitatilor unde vor fi incadrati.

               Dupa o instructie facuta cu tenacitate si o evaluare fierbinte si solicitanta (care a inclus su un mars de cateva zeci de kilometri pana in poligonul de tragere) a venit momentul in care Comandantul Batalionului, dl.locotenent- colonel Lucian Cojocaru a adresatmult-asteptate;e cuvinte de apreciere si urarile de succes si impliniri pe mai departe in cariera lor militara inceputa aici, la Caracal.

               Absolventii se vor prezenta luni la unitatile beneficiare purtand in suflete amntirea unei unitati in care tineretea lor si-a lasat amprenta pe langa celelalte generatii de soldati cere si-au impletit parte din anii lor cu aceasta frumoasa structura militara.

              Unitate care anul acesta implineste 150 de ani...

               

              

Atasament:

      În data de 12 iunie 2019, la Cabinetul medical al Batalionului 1 Instrucţie”OLT” din Caracal, un număr de      militari şi personal al unităţii au participat la o acţiune de donare de sânge sub egida “Sânge pentru Viaţă – 150 de ani în slujba Patriei a Batalionului 1 Instrucţie OLT”, activitate ce continuă practica umanitară a unităţii care, în ultimii 10 ani a adus în Tezaurul roşu al Vieţii peste 700 de litri din preţiosul lichid vital.

     Activitatea a avut loc sub coordonarea medicului unităţii, doamna dr. Cotan Ileana având colaboratori pe plt.adj. Marian Zanfir, plt.maj. Gabriel Roşianu şi cap. Nicu Oporan şi prin efortul deosebit al Centrului de Transfuzii Craiova-Dolj, a cărei echipă –condusă de dna.dr. Mihaela Butaliu şi dna.dr. Mirabela Bălaşa şi având în componenţă pe doamnele asistente Nicoleta Şelaru, Veronica Niţă, Ileana Apostol, Irina Dumitru şi pe dl.Doru Prodan– un adevărat “military team”  care, cu tot efortul mare şi riscul specific acestei activităţi, şi-au îndeplinit datoria cu bucuria că, astfel, pot adduce …o picătură de sânge în plus spre salvarea unor vieţi aflate în impas.

     Cât priveşte pe tinerii cursanţi, aceştia şi-au dorit în număr mare participarea la această acţiune umanitară, numai selecţia şi criteriile specifice actului medical –care sunt destul de severe, dat fiind importanţa acestuia- au făcut ca la triere să fie selecţionaţi doar o parte dintre ei, băieţi şi fete.

     Aşa că, sângele soldatului este necesar concetăţenior săi, atât la război cât şi la pace. Şi de dorim ca să fie aceasta doar la pace…

     Pr.mil. I.ulian Toader

Atasament:

1.     Promovarea din funcţie de „contabil debutant”,  în funcţia de „contabil II”, în cadrul compartimentului contabilitate.

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj la examen

Menţiunea admis/respins

1

P.c.c. NEAGU MONICA VIOLETA

91

Admis

2.      Promovarea din funcţia de „casier - debutant”,  în funcţia de „casier

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj la examen

Menţiunea admis/respins

1

P.c.c. Geaba Petruţa

94

Admis

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele examenului  pot formula contestaţie până la data de 18.04.2019, ora 16.00, conform art. 31, din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale, imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01256 Caracal, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Plt. maj. Cîţa Bogdan, tel. 0249511222.

Soluţionarea eventualelor contestaţii: 22.04.2019, până la ora 16.00.

 

COMISIA DE CONCURS:

Preşedinte: - Lt.col. Mogoşanu Cristian

Membrii:    - P.c.c. Moanţă Constantina

                   - P.c.c. Smărăndescu Doru

Secretar:     - Plt. maj. Cîţa Bogdan

Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al U.M. 01256 Caracal, astăzi 17.04.2019 ora 16.00

Atasament: