• Activităţi de decembrie şi sfărşit de an calendaristic - misiune îndeplinită!

            Pentru  luna decembrie a anului 2017, Comandantul Batalionul 1 Instrucţie ,,OLT” , Lt.col. Marius BUMBAC raportează îndeplinirea cu succes şi în cele mai bune condiţii, pe toate planurile, a misiunii încredinţate: instruirea primei serii de soldaţi voluntari rezervişti din arma infanterie ai Armatei Romaâne, continuarea pregătirii Seriei a XXVIII-a ,,FORŢĂ TENACITATE” precum şi păstrarea obiceiului de a fi alături de copii Centrului de zi ,,CRISTIANA” prin împărţirea de către soldaţii profesionişti a darurilor de Crăciun.

 • Activităţi de decembrie şi sfărşit de an calendaristic - misiune îndeplinită!

            Pentru  luna decembrie a anului 2017, Comandantul Batalionul 1 Instrucţie ,,OLT” , Lt.col. Marius BUMBAC raportează îndeplinirea cu succes şi în cele mai bune condiţii, pe toate planurile, a misiunii încredinţate: instruirea primei serii de soldaţi voluntari rezervişti din arma infanterie ai Armatei Romaâne, continuarea pregătirii Seriei a XXVIII-a ,,FORŢĂ TENACITATE” precum şi păstrarea obiceiului de a fi alături de copii Centrului de zi ,,CRISTIANA” prin împărţirea de către soldaţii profesionişti a darurilor de Crăciun.

 • Întărirea efectivelor Batalionului şi competiţia ,,Cupa 1 DECEMBRIE 2017”.

   

   

                              Întărirea efectivelor Batalionului şi competiţia  ,,Cupa 1 DECEMBRIE 2017.

 • FORŢĂ ŞI TENACITATE PE CÂMPUL DE LUPTĂ

                                             FORŢĂ ŞI TENACITATE PE CÂMPUL DE LUPTĂ

 • Festivitatea depunereii juramantului militar la Batalionul 1 Instrucţie OLT, angajament şi maturitate

                   În ziua de 6 mai 2017, începând cu orele 11.00, în faţa Monumentului Recunoştinţei din Piaţa Victoriei, în central municipiului Caracal, a avut loc festivitatea depunerii jurământului militar de către actuala serie de cursanţi, a XXII-a, denumită “REFACEREA FORŢEI”.

      În data de 12 iunie 2019, la Cabinetul medical al Batalionului 1 Instrucţie”OLT” din Caracal, un număr de      militari şi personal al unităţii au participat la o acţiune de donare de sânge sub egida “Sânge pentru Viaţă – 150 de ani în slujba Patriei a Batalionului 1 Instrucţie OLT”, activitate ce continuă practica umanitară a unităţii care, în ultimii 10 ani a adus în Tezaurul roşu al Vieţii peste 700 de litri din preţiosul lichid vital.

     Activitatea a avut loc sub coordonarea medicului unităţii, doamna dr. Cotan Ileana având colaboratori pe plt.adj. Marian Zanfir, plt.maj. Gabriel Roşianu şi cap. Nicu Oporan şi prin efortul deosebit al Centrului de Transfuzii Craiova-Dolj, a cărei echipă –condusă de dna.dr. Mihaela Butaliu şi dna.dr. Mirabela Bălaşa şi având în componenţă pe doamnele asistente Nicoleta Şelaru, Veronica Niţă, Ileana Apostol, Irina Dumitru şi pe dl.Doru Prodan– un adevărat “military team”  care, cu tot efortul mare şi riscul specific acestei activităţi, şi-au îndeplinit datoria cu bucuria că, astfel, pot adduce …o picătură de sânge în plus spre salvarea unor vieţi aflate în impas.

     Cât priveşte pe tinerii cursanţi, aceştia şi-au dorit în număr mare participarea la această acţiune umanitară, numai selecţia şi criteriile specifice actului medical –care sunt destul de severe, dat fiind importanţa acestuia- au făcut ca la triere să fie selecţionaţi doar o parte dintre ei, băieţi şi fete.

     Aşa că, sângele soldatului este necesar concetăţenior săi, atât la război cât şi la pace. Şi de dorim ca să fie aceasta doar la pace…

     Pr.mil. I.ulian Toader

Atasament:

1.     Promovarea din funcţie de „contabil debutant”,  în funcţia de „contabil II”, în cadrul compartimentului contabilitate.

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj la examen

Menţiunea admis/respins

1

P.c.c. NEAGU MONICA VIOLETA

91

Admis

2.      Promovarea din funcţia de „casier - debutant”,  în funcţia de „casier

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj la examen

Menţiunea admis/respins

1

P.c.c. Geaba Petruţa

94

Admis

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele examenului  pot formula contestaţie până la data de 18.04.2019, ora 16.00, conform art. 31, din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale, imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01256 Caracal, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Plt. maj. Cîţa Bogdan, tel. 0249511222.

Soluţionarea eventualelor contestaţii: 22.04.2019, până la ora 16.00.

 

COMISIA DE CONCURS:

Preşedinte: - Lt.col. Mogoşanu Cristian

Membrii:    - P.c.c. Moanţă Constantina

                   - P.c.c. Smărăndescu Doru

Secretar:     - Plt. maj. Cîţa Bogdan

Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al U.M. 01256 Caracal, astăzi 17.04.2019 ora 16.00

Atasament:

ANUNŢ

privind organizarea examenului de promovare într-o treaptă/grad profesional imediat superior  la U.M. 01256 CARACAL

 

 

        Data desfăşurării examenului de promovare într-o treaptă/grad profesional imediat superior   a personalului civil contractual încadrat în funcţia de execuţie, astfel:

            -  contabil debutant în funcţia de contabil II  este data de 17.04.2019, ora 09.00;

            - casier debutant în funcţia de casier este data de 17.04.2019, ora 09.00.

 

Locul de desfăşurare a examenelor: U.M. 01256, str. Walter Mărăcineanu, nr. 25, mun. Caracal, jud. Olt.

 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de participare la examen sunt următoarele:

    a) cererea de participare la examen a candidatului;

    b) adeverinţa întocmită de structura de resurse umane cu privire la vechimea în funcţia şi gradul sau treapta profesională în care este încadrat candidatul, din care să rezulte o vechime în funcţia şi gradul sau treapta profesională din care persoana în cauză urmează să promoveze;

    c) fotocopie referat de evaluare ale candidatului, certificate pentru conformitate cu originalul;

    d) fotocopii ale actelor de absolvire a studiilor/programelor de perfecţionare profesională, certificate pentru conformitate cu originalul;

    e) fişa postului persoanei care participă la examen.           

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 10.04.2019, ora 15.00.

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01256 Caracal, str. Walter Mărăcineanu, nr. 25, jud. Olt,  persoană de contact plt. maj. Cîţa Bogdan - secretar, la telefon: 0249511222 interior 151.

           

 

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de încadrare a posturilor de personal civil contractual din cadrul

Batalionului  1 Instrucţie „Olt”

I. Contabil debutant

              Legea 82 din 1991 a contabilităţii.

              Legea 500 din 2002 privind finanţele publice.

              Legea 15 din 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale.

              H.G. 909 din 1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale.

              O.M.F.P. 3471 din 2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor.

              Legea 22 din 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice.

Ordinul 25 din 2012pentru aprobarea Instrucţiunilor privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor si gestionarea bunurilor in Ministerul Apărării Naţionale.

              Ordonanţa Guvernului nr. 121 din 1998 privind răspunderea materială a militarilor.

              Ordonanţa Guvernului nr. 119 din 1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv.

              O.M.F.P. 923 din 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu.

              O.M.F.P. 1792 din 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

              O.M.F.P. 1917 din 2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.

O.M.F.P. 2021 din 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005.

              O.M.F.P. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile.

              O.M.F.P. 2861 din 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

Legea - Cadru 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

              Ordonanţă de Urgenţă nr. 111 din 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

              H.G. nr. 1867 din 2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale.

              Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţionala, ordine publica şi siguranţă naţionala.

              Ordonanţa Guvernului nr. 51 din 1994 privind drepturile de echipament şi materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publica şi siguranţă naţională.

            H.G. nr. 714 din 2018 privind drepturile şi obligaţiile pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului.

            Notă: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază împreună cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

 

II. Casier debutant

.             Legea 82 din 1991 a contabilităţii.

               Legea 500 din 2002 privind finanţele publice.

               Legea 15 din 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale.

              H.G. 909 din 1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale.

              O.M.F.P. 3471 din 2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor.

              Legea 22 din 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice.

Ordinul 25 din 2012pentru aprobarea Instrucţiunilor privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor si gestionarea bunurilor in Ministerul Apărării Naţionale.

              Ordonanţa Guvernului nr. 121 din 1998 privind răspunderea materială a militarilor.

              Ordonanţa Guvernului nr. 119 din 1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv.

              O.M.F.P. 923 din 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu.

              O.M.F.P. 1792 din 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

              O.M.F.P. 1917 din 2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.

O.M.F.P. 2021 din 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005.

              O.M.F.P. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile.

              O.M.F.P. 2861 din 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

  Legea - Cadru 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

              Ordonanţă de Urgenţă nr. 111 din 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

              H.G. nr. 1867 din 2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale.

              Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţionala, ordine publica şi siguranţă naţionala.

              Ordonanţa Guvernului nr. 51 din 1994 privind drepturile de echipament şi materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publica şi siguranţă naţională.

            H.G. nr. 714 din 2018 privind drepturile şi obligaţiile pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului.

            Notă: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază împreună cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

 

 

       

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE 01256 CARACAL DIN STR. WALTER MĂRĂCINEANU, NR. 25,  LOCALITATEA CARACAL, judeŢul OLT, ASTĂZI 03.04.2019 şi PAGINA DE INTERNET A UNITĂŢII.

Atasament:

În ziua de 11 august 2018, pe platoul din cazarma unităţii, a avut loc festivitatea de predare-primire a comenzii Batalionului 1 Instrucţie „OLT”. Al 46-lea comandant, domnul locotenent-colonel Bumbac Marius Cătălin a predat comanda celui al 47-lea comandant al unităţii, domnul locotenent-colonel Cojocaru Lucian-Marius.
Activitatea a avut loc în prezenţa comandantului Şcolii de Aplicaţii pentru Unităţi de Luptă “MIHAI VITEAZUL”-Piteşti, domnul colonel dr. Bae Marian şi a comandantului Centrului de Instruire pentru Infanterie şi Vânători de Munte “CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” –Făgăraş, domnul locotenent-colonel Câmpean Ştefan.
Predarea comenzii acestei unităţi care, anul următor va împlini 150 de ani de la înfiinţare şi care a avut continuitate neântreruptă în istoria militară modernă a românilor, a constituit un moment emoţionant pentru toţi participanţii: cei doi comandanţi ai eşaloanelor superioare pezenţi, cei doi comandanţi (care au predate şi primit comanda) şi personalul Batalionului, prezent la festivitate. Patru comandanţi – a căror medie de vârstă se înscrie tinereşte puţin peste 40 de ani- prezenţi pentru un act care va fi consemat în Registrul Istoric al Batalionului. Care se prezintă şi el, la 149 de ani, tot tinereşte.
Despărţirea Batalionului de domnul locotenent-colonel Bumbac Marius –nu definitivă, întrucât domnia sa a fost numit pe o funcţie superioară de unde va avea şi responsabilităţi ce vor avea tangenţă cu activitatea unităţii- a însemnat şi un scurt remember: o trecere expeditivă (aşa cum unitatea a fost obişnuită sub comanda domniei sale) în revistă a realizărilor (deloc puţine, dimpotrivă…) din timpul mandatului său. Repunerea unităţii pe o direcţie modernă şi un mod de lucru eficient, continuarea modernizării unităţii începută de precedentul comandant şi, mai ales, împlicarea în realizarea unor lucrări de infrastructură necesare şi bine realizate, estetizarea aspectului cazarmei şi a imaginii unităţii, redarea prestanţei personalului batalionului prin grija asupra aspectului fizic, psihic şi moral al acestuia, strângerea coeziunii personalului prin activităţi şi acţiuni în care au fost implicat acesta în întegritatea sa (ajutorarea unor colegi cu probleme de sănătate sau care au fost în necazuri, donări de sânge cu scop umanitar –făcute sub egida unor evenimente istorice-, donaţii către casele de copii din oraş), realizarea unor frumoase festivităţi şi ceremonii legate de viaţa unităţii sau de istoria poporului nostru (care merită a fi considerate drept lecţii pentru multe alte unităţi de profil din ţară), elaborarea unei metodici şi a unui mod de lucru modern în ceea ce priveşte procesul de instruire –misiunea de bază a unităţii şi, ca un final, depăşirea cu success (scontat mereu) a tuturor provocărilor pe care Batalionul le-a primt, şi le-a asumat iar apoi le-a înregistrat în contul “rezolvat”. În perioada în care comanda Batalionului a aparţinut domnului locotenent-colonel Bumbac Marius, nici o provocare nu a constituit o piedică, totul fiind rezolvat la cele mai bune cote de performanţă. Chiar şi atunci când mulţi dintre colegii noştri au ales transferul în alte structuri (ca acum să-şi dorească revenirea la noi…). Punct ochit-punct lovit. La fel de bine ca în şedinţa de tragere de la evaluarea finală a cursanţilor.
La primirea noii misiuni şi despărţirea de Batalion, îi urăm Domniei sale ca acolo unde-şi va desfăşura noua activitate să aibe parte de multă sănătate (că putere de muncă, mulţumită Domnului, are din belşug…), de subordonaţi care să se înscrie în programul constant de realiări reuşite al domniei sale, de şefi care vor aprecia dinamismul şi capacitatea sa de acţinue şi, mai ales, de împliniri pline de bucurii, cu cei dragi alături. Fiecare om, mai ales militar merituos, are steaua sa norocoasă, acolo, sus…
Avem onoarea să Vă salutăm, Domnule colonel Bumbac Marius! Aşa cum am fi avut curajul de a Vă urma, ca şi Comandant, în orice acţiune pe oricare teatru de operaţii, dacă ar fi fost nevoie ca şi unitatea noastră să-şi dea tributul de efort şi în această situaţie.
Noului Comandant, domnul locotenent-colonel Cojocaru Lucian-Marius, îi urăm bun venit şi, în noua misiune încredinţată, de a comanda o unitate care se apropie de 150 de ani de frumoasă istorie, mult succes. Negreşit, tinereţea Domniei sale, experienţa căpătată în teatrele de operaţii, pregătirea şi, mai ales dorinţa de a continua pe acelaşi drum al performanţei va garanta aceasta. Performanţă cu care Batalionul este obişnuit. Şi care-l va urma, profesionist, în realizarea mandatului domniei sale.
Cu încredere în noul Comandant Batalionul 1 Instrucţie OLT îşi continuă drumul, tenace şi neabătut.
Să nu uităm că …drumul către victorie trece şi pe la Batalionul 1 Instrucţie din Caracal.
A consemnat, preot militar (lt-col) Iulian TOADER

Atasament:

 

ANUNT

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI ORGANIZAT

PENTRU INCADRAREA POSTULUI VACANT DE

CASIER  DEBUTANT

IN CADRUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABILITATE

 

Nr. Crt.

Numele si prenumele candidatului

Punctaj la proba scrisa

Punctaj la interviu

Punctaj final al concursului*

Mentiune admis/ respins

1

Geaba Petruta

94

96,66

95,33

Admis

2

Buzatu Loredana

64

79

71,50

Respins

3

Neagu  Monica Violeta

91

           0

45,50

Respins

             *media aritmetica a punctajelor celor doua probe

              Candidatul declarat “admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 05.07.2018, potrivit prevederilor art.40, alin (1) din Hotararea Guvernului 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale, imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

            In baza formularii unei cereri scrise si temeinic motivate candidatul declarat “admis” la concurs poate solicita pana la data de 23.06.2018 un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depasi 20 de zile lucratoare de la data afisarii prezentelor rezultate ale concursului, in baza art.40, alin (2) din Hotararea Guvernului nr.286/2011.

           Cererea se depune la sediul U.M. 01256 Caracal, str. Walter Maracineanu, nr.25.

           Persoana de contact: Plt. Zamfir Alexandru, tel. 0787 706 454.

COMISIA DE CONCURS:

Preşedinte:

Cpt.

       Fulga Vasile-Valentin

 

Membrii:

                p.c.c.  Mihalache Aura

                p.c.c. Moanţă Constantina

           Secretar:

Plt.

           Alexandru  ZAMFIR

 

 

Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al U.M. 01256 Caracal, astăzi 20.06.2018, ora 12.00

 

Atasament: